מילון מונחים

פנסיה חובה הסדר שנכנס לתוקפו בינואר 2008 ומחייב את כל המעסיקים במשק לערוך לעובדיהם ביטוח פנסיוני. בהסדר מפורטות היקף ההפרשות החודשיות של העובד ושל המעסיק כשהן הולכות ועולות עם השנים - מה-1.1.2011 יופקדו 10% מהשכר, מה-1.1.2012 יופקדו 12.5% מהשכר, עד להפקדה של 17.5% מהשכר בשנת 2014 ואילך. ההסדר חייב לראשונה לצרף לפנסיה עובדים שעד היום לא היה נהוג לצרפם, ולעשות ביטוח פנסיוני לעובד משק בית, לדוגמא: פנסיה לעוזרת בית ו/או פנסיה למטפלת. הזכאות לביטוח פנסיוני לעובדים היא החל מגיל 21 לעובד וגיל 20 לעובדת.

קרן פנסיה קופת גמל לקצבה שמטרתה תשלום קצבאות חודשיות לעמית או לשאריו בקרות אחד מהארועים המזכים הבאים : פרישה, נכות, פטירה. ההפקדות לקרן הן חודשיות ונעשות על ידי העובד והמעסיק. על המטפלת ליידע את ההורה המעסיק לאיזו קרן פנסיה להפריש את התשלומים. אם המטפלת אינה מיידעת את ההורה המעסיק על הפנסיה למטפלת שישי לה, ההורה רשאי לבחור קרן פנסיה חדשה מקיפה עבורה.

תקנון קרן הפנסיה מגדיר את החובות והזכויות של העמיתים ושל הקרן, כמו גם את מערכת היחסים ביניהם. בתקנון יפורטו התנאים לזכאות לקבלת קצבאות, גובה דמי הגמולים ועוד. התקנון יכול להשתנות מעת לעת, באישור אגף הפיקוח על הביטוח במשרד האוצר. ראו במאמר: הזכויות ופיצויים אשר מגיעים לעוזרת בית - פנסיה לעוזרת בית

עמית בקרן הפנסיה מבוטח בקרן הפנסיה, שטרם הגיע לגיל הפרישה נקרא "עמית". עמית שממשיך להפקיד כספים מדי חודש בחודשו לקרן יקרא "עמית פעיל". עמית שהפקיד כספים בעבר, צבר זכויות בקרן, אך אינו מפקיד כספים באופן שוטף יקרא "עמית לא פעיל".

דמי גמולים התשלומים המועברים מדי חודש לקרן הפנסיה על ידי העמית ומעסיקו נקראים "דמי גמולים". דמי הגמולים מורכבים מהפרשה של המעסיק בצד הפרשה של העמית. ההפרשות מחושבות כשיעור מתוך השכר והן כוללות מרכיב של "תגמולים" ומרכיב של "פיצויים". הסדר פנסיה חובה מגדיר הפרשה מינימלית של דמי גמולים. ההפרשה המקובלת לקרן עומדת על - 5.5% ע"י העובד ("תגמולים"), 6% ע"י המעסיק כתגמולים ועוד 6% כפיצויים.

אירוע מזכה מקרה המזכה את העמית או את שאריו בקבלת קצבאות מקרן הפנסיה. יכולים להיות 3 סוגי ארועים מזכים: נכות של העמית, המזכה בפנסית נכות. פטירת העמית, המזכה את שאריו בפנסית שארים. הגעה לגיל פרישה, המזכה את העמית בקבלת פנסית זיקנה.

גיל פרישה גיל הנקבע בחוק ובו העמית זכאי לפרוש ולקבל את פנסיית הזיקנה, בהתאם לזכויות שנצברו עבורו בקרן הפנסיה ובהתאם לתקנון הקרן. עפ"י חוק, כיום גיל הזכאות לפרישה לפנסיה הוא 67 לגבר ו-64 לאישה. במקרים מסויימים המפורטים בתקנות ניתן להקדים את הפרישה לגיל 60.

שארים בני משפחתו של עמית בקרן הפנסיה, בעת שהלך לעולמו. הגדרת השארים המדוייקת מופיעה בתקנון קרן הפנסיה ויכולה להיות שונה במעט בין הקרנות. השארים יהנו מקצבת שארים בהתאם לזכויות שצבר העמית ובהתאם לתקנון קרן הפנסיה.

פנסיונר עמית שהגיע לגיל פרישה ומקבל מקרן הפנסיה פנסית זיקנה.


רוצה שנתקשר אליך?
רוצה לכתוב לנו?
לחץ כאן ליצירת קשר
כל הזכויות שמורות © דליאלון סוכנות לביטוח פנסיוני (2011) בע"מ          Spec: IT Solutions | Interface Design: UXpert | Graphics: Hila Design | Development: DIS